Comenius

Vizsgaszabályzat

Tanulmányok alatti vizsgák a Comenius Általános Iskolában

Záróvizsgák

Iskolánkban az 1-6. évfolyamon minden tanév végén vizsgát szervezünk angol nyelv tantárgyból. 1-2.évfolyamon a vizsga – a tanulókat megóvandó a vizsgakörülményekből adódó stresszhelyzettől – tanórai körülmények között zajlik, 3. évfolyamtól azonban ünnepélyes keretek között.

A záróvizsgákat május hónap második felében tartjuk. Két részből állnak: írásban szövegértést és önálló szövegalkotást mérünk, a szóbeli vizsgán a tanév során feldolgozott témakörökből álló tételekről beszél a vizsgázó kisdiák önállóan illetve párban.

Osztályozó, különbözeti, pótló és javító vizsgák

Amennyiben a diák tanév végi érdemjegyét bármely okból osztályozó vizsgán szerzi meg, a következő szabályok alapján szervezhető számára osztályozó vizsga:

- A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
- Az írásbeli vizsgarész a lent jelzett tananyagot feldolgozását ellenőrző tesztjellegű, illetve önálló témakifejtést igénylő feladatot is tartalmazó feladatlap megoldása. A feladatlapot legalább kettő, az adott tantárgyat tanító szaktanár (tanító) állítja össze, illetve ellenőrzi.
- A szóbeli vizsgán az adott tanév tananyagából összeállított témakörök közül legalább egy önálló kifejtése a követelmény. A témaválasztás véletlenszerű (tételhúzás). A vizsgán háromtagú bizottság van jelen, az adott tantárgyat adott évfolyamon tanító kérdező tanáron kívül legalább egy, adott szakos szaktanár jelenléte szükséges.
- A vizsgabizottság az írásbeli és a szóbeli vizsgán szerzett érdemjegy átlagát javasolja tanév végi érdemjegyként. A javasolt érdemjegy alapján az iskola igazgatója dönt a tanév végi érdemjegyről

  INTÉZMÉNYI VIZSGASZABÁLYZAT

 a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejéről,
az osztályozó vizsgára jelentkezés módjáról és határidejéről,
az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeiről.

 A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye, érdemjegyei és/vagy a tanulmányok alatti vizsgákon (osztályozó, különbözeti, pótló és javító; illetve intézményi vizsgán) nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

Osztályozó vizsga:
általában egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. Az egyedi esetekre jelen dokumentum és a jogszabályok alapján kell megoldást találni.

Különbözeti vizsga:
tanulmányait az intézményben folytató diáknak kell tennie azokból a tárgyakból, melyeket máshol adott évfolyamon nem tanult, nem akkora óraszámban tanult vagy nem a célnyelven tanulta. Követelményei megegyezik az osztályozó vizsga követelményeivel.

Pótló vizsga:
mikor a tanuló olyan vizsgát ismétel meg, amit neki fel nem róható okból meg se kezdett vagy nem tudta befejezni.

Javító vizsga:
mikor a tanuló olyan tanulmányok alatti vizsgát ismétel meg, amit neki felróható okból meg se kezdett vagy nem fejezett be, illetve a tanév végi elégtelen osztályzatát javítja ki. Javítóvizsgát csak augusztus 15 és 31 között az igazgató által kijelölt időpontban lehet tenni.

Intézményi/beszámoltató vizsgák
   angol nyelvi alapvizsga
   bizonyítvánnyal alátámasztott külső mérés
   kisérettségi
   próbaérettségi

 A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjai:

 Január eleje:   félévi értékeléssel összefüggő osztályozó, különbözeti és pótló vizsgák
Január vége:   próba érettségi a végzős évfolyamon
Április eleje:   előrehozott érettségizők osztályozó vizsgája
Május vége:   angol nyelvi alapvizsga gimnáziumban a kezdő évfolyamon, kis érettségi a végzés évét megelőző második évben
Június eleje:   az év végi értékeléssel összefüggő záróvizsgák.
Augusztus vége:   különbözeti, javító, pótló és osztályozó vizsgák.

 Egyedi esetekben, az intézmény osztályozó és különbözeti vizsgát bármikor szervezhet, erről három hónapon belül az érintetteket írásban értesíti, annak menetéről tájékoztatja.

 A vizsgára jelentkezés módja

 A jelentkezéssel kapcsolatos ügyeket a titkárságon intézi az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes.

 Különbözeti vizsgára az átjelentkező, érkező diákok beiratkozásukkal jelentkeznek.
Osztályozó (félévi, év végi, szaktárgyi tanulmányokat záró) vizsgára az intézmény automatikusan jelentkezteti tanulóit az alábbi esetekben:
• a tanulót felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
• a tanulónak engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben tegyen eleget
• a tanulónak engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
• a tanuló mulasztásai alapján nem értékelhető, de a tantestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
Pótló és javítóvizsgára az intézmény automatikusan jelentkezteti azokat a vizsgázókat, akiknek a különbözeti vagy osztályozó vizsgája nem sikerült.
Intézményi/beszámoltató vizsgákra a diákok az adott évfolyamra lépéssel jelentkeznek.

 Az osztályozó vizsgára jelentkezés határideje

 Az eddig szabályozottaktól eltérő esetekben a diákok a tanév során bármikor jelentkezhetnek osztályozó vizsgára.

 Az osztályozó és különbözeti vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

 A vizsgák követelményei a kerettantervre épülnek, annak kulcskompetenciáit, kompetenciafejlesztését, céljait, megfogalmazott feladatait és fejlesztési területeit veszi alapul. Szaktárgyi követelményként pedig az adott szaktárgy adott tanévre érvényes tanmenetében található témaköreire épül.

 Mikor a diák nem az egész év anyagából vizsgázik, hanem annak csak egy részéből, akkor a vizsgáztató szaktanár javaslatára a tantestület ennek figyelembevételével csökkenti a szaktárgyi követelményeket.

Az alábbi tárgyakból szervezünk osztályozó és különbözeti vizsgákat

 Magyar nyelv és irodalom
Történelem – célnyelvi követelmény szerint
Emberismeret és etika
Célnyelv – Angol nyelv
Második idegen nyelv - Francia nyelv
Második idegen nyelv - Német nyelv
Második idegen nyelv - Olasz nyelv
Második idegen nyelv - Orosz nyelv
Második idegen nyelv - Spanyol nyelv
Matematika
Informatika - célnyelvi követelmény szerint
Bevezetés a filozófiába
Fizika – célnyelvi követelmény szerint
Biológia – célnyelvi követelmény szerint
Kémia - célnyelvi követelmény szerint
Környezetismeret - célnyelvi követelmény szerint
Földrajz
Ének-zene
Rajz- és vizuális kultúra
Társadalomismeret
Tánc és dráma
Természetismeret – célnyelvi követelmény szerint
Testnevelés és sport
Mozgókép és médiaismeret - célnyelvi követelmény szerint
Művészetek
Célnyelvi civilizáció

 

ÉTKEZÉS

MENÜ

2023. szeptember 4-30.

Rendelés módja: péntekenként az osztáytanítóval ebédidőben vagy 13:00-16:00 között az Óvoda utcai portán, vagy online péntek 16:00 óráig.
A menza befizetése a kiküldött számla alapján történik.

Hiányzás, betegség esetén a szülő 8:30-ig tudja lemondani az Óvoda utcai portán (22/312-166 telefonszámon) a napi vagy a távolléttel érintett időszakra szóló étkezést, étkezéseket.

Eseménynaptár

< 2024 Július >

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Pályázat

A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola a TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0165 pályázaton 9.400.000 Ft-ot támogatási összeget nyert az "Egészségtudatos diákokért- a székesfehérvári Comeniusban" program megvalósítására.

Erasmus+

A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola az Erasmus+, Rövid futamidejű mobilitási projektek a köznevelési szektorban (KA122-SCH) pályázatán 1735 Euro támogatási összeget nyert az Az óvodai körhinta – Óvodáskorú gyermekek angol nyelvű oktatása projektmegvalósítására.

Fel